User Tools

Site Tools


15065-s-o-sebasti-o-de-lagoa-de-ro-a-la-gi

São Sebastião de Lagoa de Roça là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 49,882 km², dân số năm 2007 là 14937 người, mật độ 219,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15065-s-o-sebasti-o-de-lagoa-de-ro-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)