User Tools

Site Tools


15072-s-o-sebasti-o-do-pass-la-gi

São Sebastião do Passé là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 549,425 km², dân số năm 2007 là 42246 người, mật độ 76,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15072-s-o-sebasti-o-do-pass-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)