User Tools

Site Tools


15076-s-o-sebasti-o-do-umbuzeiro-la-gi

São Sebastião do Umbuzeiro là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 460,569 km², dân số năm 2007 là 3000 người, mật độ 6,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15076-s-o-sebasti-o-do-umbuzeiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)