User Tools

Site Tools


15085-s-o-valentim-la-gi

São Valentim là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 154,187 km², dân số năm 2007 là 3919 người, mật độ 25,42 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15085-s-o-valentim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)