User Tools

Site Tools


15089-s-o-vicente-f-rrer-la-gi

São Vicente Férrer là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 110 km², dân số năm 2007 là 16944 người, mật độ 154,04 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15089-s-o-vicente-f-rrer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)