User Tools

Site Tools


15090-s-o-vicente-ferrer-la-gi

São Vicente Ferrer là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 390,404 km², dân số năm 2007 là 19687 người, mật độ 50,43 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15090-s-o-vicente-ferrer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)