User Tools

Site Tools


15101-s-tio-do-mato-la-gi

Sítio do Mato là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1709,762 km², dân số năm 2007 là 13979 người, mật độ 8,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15101-s-tio-do-mato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)