User Tools

Site Tools


15102-s-tio-do-quinto-la-gi

Sítio do Quinto là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 651,958 km², dân số năm 2007 là 20664 người, mật độ 31,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15102-s-tio-do-quinto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)