User Tools

Site Tools


15104-s-tiro-dias-la-gi

Sátiro Dias là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 974,549 km², dân số năm 2007 là 19856 người, mật độ 20,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15104-s-tiro-dias-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)