User Tools

Site Tools


15148-salgado-de-s-o-f-lix-la-gi

Salgado de São Félix là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 196,092 km², dân số năm 2007 là 11685 người, mật độ 59,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15148-salgado-de-s-o-f-lix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)