User Tools

Site Tools


15150-salgueiro-la-gi

Salgueiro là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 1733,7 km², dân số năm 2007 là 53422 người, mật độ 30,81 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15150-salgueiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)