User Tools

Site Tools


15153-salin-polis-la-gi

Salinópolis là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 217,856 km², dân số năm 2007 là 41416 người, mật độ 190,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15153-salin-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)