User Tools

Site Tools


15161-saltinho-la-gi

Saltinho là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 156,528 km², dân số năm 2007 là 4072 người, mật độ 19,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15161-saltinho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)