User Tools

Site Tools


15163-salto-do-c-u-la-gi

Salto do Céu là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 1312,186 km², dân số năm 2007 là 3682 người, mật độ 2,81 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15163-salto-do-c-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)