User Tools

Site Tools


15176-samba-ba-la-gi

Sambaíba là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 2478,569 km², dân số năm 2007 là 5790 người, mật độ 2,34 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15176-samba-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)