User Tools

Site Tools


15236-sanclerl-ndia-la-gi

Sanclerlândia là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 496,824 km², dân số năm 2007 là 7661 người, mật độ 15,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15236-sanclerl-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)